Verdier

Som idrettslag skal Hetlevik il være en viktig aktør i lokalmiljøet og klubben skal være kjent som: 

GUTS-
Glede- Utvikling- Trygghet- Samhold 

Glede 

Våre medlemmer driver med idrett fordi det gir en indre glede og motivasjon. Gleden ved å mestre er viktig uansett prestasjonsnivå, og vi er glad og stolt når vi utvikler oss. Vi lykkes når alle medlemmene føler seg velkommen, og når glede og samhold preger Hetlevik IL. Gleden skal være en drivkraft enten man er utøver, trener, dommer, foresatt eller frivillig, og alle er like viktige for Hetlevik IL. 

Utvikling

Hetlevik IL skal være en klubb der medlemmene utvikler seg i positiv retning både sosialt, fysisk og psykisk. Aktivitetene skal være tilpasset den enkelte, og stimulere til progresjon både som gruppe og enkeltindivid. Klubben skal følge med i samfunnsutviklingen og være åpen for endringer til det beste for medlemmene og lokalsamfunnet vårt. 

Trygghet 

Trygghet er en grunnpilar i arbeidet vårt. Medlemmene våre skal trives og delta i et trygt idrettsmiljø der de opplever å være betydningsfulle. Trygge omgivelser både på og utenfor banen gir rom for utvikling av et godt selvbilde og en god selvfølelse. Gode holdninger og verdier hos medlemmene våre er viktig for at alle opplever å bli akseptert, verdsatt og bekreftet for den de er. 

Samhold  

Gjennom å være sammen opplever vi samhold og fellesskap. Vi skal i den flotte bygda vår, skape møteplasser, som legger tilrette for å møtes med respekt og inkludering av andre. Vi står sammen for å oppnå våre målsetninger og ingen spillere er større enn laget og ingen lag er større enn klubben. 

Fair play 

Fair Play er samlebegrepet for vårt verdiarbeid. Fair play-arbeidet er grunnlaget for vårt omdømme og våre handlinger, og synliggjør hvordan fotballen tar en oppdragende rolle overfor barn og ungdom. Fair play handler om overordnede verdier, respekt for andre mennesker og om å forsterke vennskap. 

Dette fokuset på etikk gjør fotballen til den viktigste aktøren i holdningsarbeid ved siden av hjem og skole. Fair play handler om det som skjer på og utenfor fotballbanen, og er den verdibaserte normen som skal gjennomsyre all aktivitet på alle nivåer, herunder respekt for, og etterlevelse av gjeldende regelverk, retningslinjer og verdisett.