Politiattest

Seksuell trakassering og overgrep er straffbart og et fullstendig brudd med idrettens mest grunnleggende verdier og i strid med straffeloven. Norsk idrett har vedtatt at alle idrettslag fra 1. januar 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemmingHetlevik IL har klare rutiner for kontroll med politiattester for alle relevante verv.
Det innebærer:Styret har oppnevnt en politiattestansvarlig.Rutiner for kontroll med politiattester er implementert.Status på at samtlige relevante verv i klubben har levert attest.Hva er en politiattest?
En politiattest inneholder opplysninger om en person for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere er ilagt forelegg/dømt for brudd på enkelte bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser. Klubben har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.

I Norge utstedes politiattest for den periode vedkommende har vært registrert bosatt i landet. For utlendinger med forholdsvis kort botid i Norge vil derfor attesten være av begrenset verdi idet den kun dekker vandelen i et avgrenset tidsrom.

NFFs krav er at politiattesten fornyes hvert tredje år.I frivillige organisasjoner hvor det er krav om politiattest, skal denne innhentes og fremvises den politiattestansvarlige før personen starter i sitt verv. Etter fremvisning kan ikke organisasjonen rutinemessig kreve ny politiattest fra en som fortsatt har samme stilling/verv. Organisasjonen kan kreve ny politiattest hvis dette dreier seg om nytt verv eller endrede arbeidsoppgaver. Frivillig organisasjon må da utstede ny bekreftelse på dette.Hvem omfattes?
Ordningen omfatter alle ansatte og frivillige over 15 år som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

”Tillits- eller ansvarsforhold” er ikke klart avgrensede størrelser, men et sentralt element er at det må være en relasjon som strekker seg over tid.Grunnregelen: Er man i tvil, krever man politiattest.

Den primære gruppen er lagets støtteapparat, men det vil også omfatte instruktører eller andre ansatte/tillitsvalgte.

En oppsatt dommer skal ikke ha politiattest.Her kan du lese mer om politiattestordningen:https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/Hvordan søke om politiattest:https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/2016/retningslinjer-mot-seksuell-overgrep/#76928